Регистар на збирки на лични податоци
Мени Соопштенија Прашања Документи Контакт Најава
Шифра на контролор Опис на категории на субјекти
Назив на збирката На кои места се чуваат податоците?
Правен основ за обработката на личните податоци
Цели на обработка Доколку не обработувате посебна категорија на лични податоци
Категории на податоци Доколку обработувате посебна категорија на лични податоци
Посебни категории на податоци Извори од кои се добиваат податоците
Трансфер во друга земја
Страна 1 од 4
ИзбериidentШифра на контролорИме на збиркаЦели на обработкаОпис на категории на субјекти чии податоци се обработуваатПосебни категории на податоци (чувствителни податоци):Извори од кои се добиваат податоцитеОткривање на лични податоци
Избери6162193Снимени телефонски разговори при склучување и порамнување трансакции на финансиски пазари Останато Брокери  Само од субјектите на личните податоци Личните податоци се откриваат само на трети страни кои се законски овластени
Избери5950193Збирка лични податоци за водење на судски и прекршочни постапки Исполнување на законски обврски Сторители на прекршок, Надворешни соработници  Од други контролори Личните податоци се откриваат само на трети страни кои се законски овластени
Избери5582193Евиденција на лични податоци на физички лица кои не се во работен однос со Народната банка, а кои вршат работи, односно даваат услуги на Народната банка врз основа на склучен договор или друг акт Исполнување на договорни обврски, Останато Надворешни соработници, Останато  Воглавно од субјектите на личните податоци, Од други контролори Личните податоци се откриваат само на трети страни кои се законски овластени
Избери5580193Преземени штедни влогови од Банка за надворешна трговија а.д. Скопје Останато Клиенти  Воглавно од субјектите на личните податоци, Од други контролори Личните податоци се откриваат само на трети страни кои се законски овластени
Избери4876193Регистар на примени дописи и поплаки Исполнување на законски обврски Останато  Само од субјектите на личните податоци Личните податоци се откриваат само на трети страни кои се законски овластени
Избери4807193Плата и задршки од плата на вработени и на ангажирани лица преку Агенција за привремени вработуваїа Исполнување на договорни обврски, Исполнување на законски обврски Вработени, Останато Членство во синдикат Само од субјектите на личните податоци Личните податоци се откриваат само на трети страни кои се законски овластени
Избери4806193Надоместоци на физички лица (вработени, резиденти и нерезиденти) Исполнување на договорни обврски, Исполнување на законски обврски Вработени, Останато  Само од субјектите на личните податоци Личните податоци се откриваат само на трети страни кои се законски овластени
Избери4805193Девизен платен промет во корист на физички лица Исполнување на договорни обврски, Исполнување на законски обврски   Од други контролори Личните податоци се откриваат само на трети страни кои се законски овластени
Избери4772193Евиденција на лични податоци на физички лица кои подигаат банкноти и монети за нумизматички цели и купуваат пригодни ковани пари Исполнување на законски обврски Останато   Податоците не се откриваат никому
Избери4767193Евиденција на лични податоци на физички лица кои подигаат банкноти и монети за нумизматички потреби Исполнување на законски обврски Останато   Податоците не се откриваат никому
         
Страна 1 од 4
Шифра на контролор
1. Назив на збирката на лични податоци
2. Цели на обработка на личните податоци
Друга цел
3. Опис на категории на субјекти чии што лични податоци се обработуваат
Друг субјек
4. На кои места се чуваат податоците?
Локација
5. Категории на лични податоци кои се обработуваат:
Друга категорија
6. Посебни категории на податоци (чувствителни податоци):
Доколку Не обработувате посебни категории на лични податоци, одберете најмалку еден од дадените опции за правен основ на обработка на лични податоци.
Ве молиме наведете го законот со кој овие обврски Ви се дадени:
Ве молиме наведете го прописот со кој е утврден јавниот интерес:
Доколку обработувате посебни категории на лични податоци, одберете најмалку еден од дадените опции за правен основ на обработка на лични податоци.
Ве молиме наведете го законот со кој овие обврски Ви се дадени:
8. Извори од кои се добиваат податоците
9. Откривање на лични податоци
10. Дали имате намера да вршите пренос на податоци во трета земја?
11. Дали ја делегирате обработката на лични податоци на обработувач?